LIFE BooGI BOP

Dizajn firemných areálov priaznivý pre biodiverzitu  

LIFE BooGI-BOP leták s ponukou spolupráce

Webové stránky projektu: LIFE BooGI-BOP

Európsky kontinent patrí medzi najintenzívnejšie využívané regióny sveta. Až 80 % povrchu využívame v súvislosti s urbanizáciou, cestnou infraštruktúrou, poľnohospodárskou a lesohospodárskou produkciou a priemyselnou činnosťou (European Environment Agency). 30 % územia Európskej únie má výrazne rozčlenený charakter, čo ovplyvňuje prepojenie a zdravie ekosystémov a ich schopnosť poskytovať vhodné prostredie pre rastlinné a živočíšne druhy. Nárast urbanizácie má vplyv aj na kvalitu života obyvateľov – najmä v husto zaľudnených oblastiach sa prístup k prírode zhoršuje, kým negatívne vplyvy v dôsledku zmeny klímy, hluku a znečistenia ovzdušia narastajú. Stále častejším problémom je tiež stres vyplývajúci z nadmerných nárokov, nedostatku času a menšieho kontaktu s prírodou.

Cieľ projektu

Projekt podporený v programe LIFE EÚ s názvom Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business Premises (LIFE BooGI-BOP) realizuje 7 partnerov z viacerých európskych krajín. Zameraný je na vytváranie takého dizajnu firemných areálov, ktorý je priaznivý pre biodiverzitu ako súčasť zelenej infraštruktúry – najmä v mestských a prímestských oblastiach. Zelený dizajn môže tiež prispievať k vyššej kvalite života jednotlivcov aj celej  spoločnosti.

„Biodiverzita je dôležitá sama o sebe, no navyše poskytuje spoločnosti veľký počet ekosystémových služieb, ako potraviny, pitnú vodu, opeľovanie, ochranu proti povodniam atď. Všetky tieto služby majú značnú hospodársku a sociálnu hodnotu.“ (Stratégia EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020)

Aktivity v projekte

Projektoví partneri zvyšujú informovanosť a motiváciu obchodných spoločností, aby biodiverzitu zahrnuli do rozhodovania o smerovaní a manažmente svojich firemných areálov. Areály priaznivé pre biodiverzitu (Biodiversity Oriented Premises – BOP) nielen napomáhajú ochrane biodiverzity na miestnej úrovni, ale tiež zvyšujú atraktívnosť pracovného prostredia a kvalitu pobytu pracovníkov či vnímanie priestorov návštevníkmi spoločnosti.

Prostredníctvom prvotného posúdenia areálov spoločnosti získajú základný prehľad o potenciáli ich priestorov a tiež návrh možných riešení, ktorými môžu svoje priestory zmeniť v zmysle konceptu BOP.

Architekti, odborníci na územné plánovanie a záhradní dizajnéri majú pri dizajnovaní areálov významnú úlohu. Projektový tím pre nich pripraví tréningy a know-how, aby tému biodiverzity a koncept BOP začlenili do svojich riešení. Cieľom je, aby boli BOP v európskom priestore bežnou záležitosťou, nielen progresívnou výnimkou.

Počas realizácie projektu bude vyvinutý monitorovací systém, ktorý poslúži na posúdenie realizácie konceptu BOP spoločnosťou, ako aj prínosov konceptu pre samotnú spoločnosť, ako aj na národnej úrovni.

Založená bude celoeurópska sieť na podporu BOP, ktorú budú tvoriť organizácie v najmenej 6 európskych krajinách a ktorá bude svoju činnosť rozvíjať aj po skončení projektu.

Príbuzné iniciatívy

Projekt je postavený na skúsenostiach z projektu Greening of Company Premises, ktorý nemecké organizácie Bodensee Stiftung and Global Nature Fund realizovali v Nemecku v rokoch 2013 – 2016 ako modelovú iniciatívu. LIFE BooGI-BOP tiež využíva synergiu s medzinárodnou kampaňou European Business and Biodiversity Campaign a stavia aj na skúsenostiach z prakticky zameraných aktivít na podporu biodiverzity, ktoré projektoví partneri uskutočnili vo firemných areáloch vo svojich krajinách.

Financovanie projektu

Projekt LIFE BooGI BOP: Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business Premises je spolufinancovaný Programom LIFE Európskej Únie.

Projekt realizujú:

Hlavný partner projektu: Bodensee Stiftung (Lake Constance Foundation)

 

 

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.