Stromy namiesto letákov

Ľudia pre stromy

Grantový program Stromy namiesto letákov vznikol so zámerom prispieť k zlepšeniu životného prostredia, k starostlivosti, zveľaďovaniu zelene a k zvýšeniu estetickej, funkčnej a zdravotnej hodnoty našich miest a obcí. Program kladie veľký dôraz na aktívnu účasť verejnosti na každej fáze projektu: na plánovaní a príprave projektu, na samotnej realizácii a tiež na následnej starostlivosti o vysadenú zeleň a zveľadené plochy.

Cieľ programu
Zlepšovanie životného prostredia výsadbou drevín alebo starostlivosťou o verejnú zeleň.

Podporované aktivity

  • výsadba, údržba a obnova zelene na verejných priestranstvách (parky, sady, školské areály a pod.)
  • vertikálne zazeleňovanie, ktoré napomáha zvyšovaniu estetickej hodnoty územia (napr. budov, plotov, pilierov, mostov, zastávok MHD, atď.)
  • záchrana a ošetrenie vzácnych stromov
  • starostlivosť o spoločensky hodnotnú zeleň

Stromy namiesto letákov
Veľkoobchodná spoločnosť METRO spustila v novembri 2009 kampaň, počas ktorej sa zákazníci mohli zaregistrovať pre odber ponukových letákov elektronickou formou. Za každého registrovaného zákazníka, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, prispelo METRO 1 eurom na grantový program Ľudia pre stromy.

Oprávnení žiadatelia
mimovládne organizácie (občianske združenia a iniciatívy) a neformálne skupiny občanov, základné a stredné školy, obce a mestá, príspevkové organizácie, združenia miest a obcí

Kritériá pre výber projektov

  • miera zapojenia občanov a spolupráca s organizáciami v regióne
  • merateľný dopad projektu na kvalitu života v lokalite, estetická a funkčná hodnota výsadby
  • vhodný výber drevín, t.j. tradičné alebo pôvodné dreviny
  • potenciál projektu vyvolať následné aktivity prínosné pre miestnu komunitu
  • zabezpečenie dlhodobej a efektívnej starostlivosti o vysadenú zeleň
  • prístupnosť lokality širokej verejnosti bez časových a priestorových obmedzení

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.