Partnerstvo pre udržateľné hospodárenie s vodou

Negatívne dôsledky zmeny klímy sa v našich podmienkach budú prejavovať predovšetkým zvýšením počtu tropických dní a výskytom vĺn horúčav v letnom období, nerovnomerným časovým a priestorovým rozložením zrážok, častejším výskytom extrémnych úhrnov zrážok spôsobujúcich dažďové, prívalové povodne, častejším výskytom období sucha spôsobujúcich pokles kapacity vodných zdrojov a výskytom extrémnych poveternostných situácií (víchrice, veterné smršte, búrky, tornáda). Aj napriek prvým pozitívnym príkladom dobrých riešení, negatívne dôsledky sú a budú v urbanizovanom prostredí zosilňované nevhodnými postupmi nakladania so zrážkovými vodami. Odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch kanalizáciou do vodných tokov je „tradičnou“ prvou voľbou pri projektovaní, výstavbe aj povoľovaní budov, parkovísk, priemyselných prevádzok. To na jednej strane zvyšuje riziko povodní v sídlach položených nižšie po toku a na strane druhej spôsobuje vysúšanie krajiny, pokles hladiny podzemných vôd, zmenu procesu odtoku vody.

Riešením je v čo najväčšej miere aplikovať opatrenia na zadržanie zrážkovej vody a jej prípadné využitie v priemyselných prevádzkach, na polievanie zelene a kropenie ciest, v domácnostiach a pod., vsakovanie dažďovej vody do podzemia, realizácia opatrení na zadržanie vody pred ich vypustením do vodného toku. Najúčinnejšie sa ukazujú byť tzv. zelené a mäkké inštitucionálne riešenia, v kombinácii s technickými opatreniami, čo konštatuje aj platná Stratégia adaptácie SR na negatívne dôsledky zmeny klímy.

V r. 2017 – 2018 boli v rámci projektu „Partnerstvo pre udržateľné hospodárenie s vodou“ realizovaného neziskovou organizáciou Partnerstvom n.o. a IKEA Industry overené možnosti šetrenia vodou a navrhnuté konkrétne opatrenia pre závod IKEA Industry v Malackách. Exkurzie na miesta dobrej praxe do Brna sa zúčastnili projektanti, zamestnanci štátnej správy aj experti z mimovládnych organizácií. Okrem diskusií a prezentácií boli výstupy projektu tiež publikované v environmentálnej štúdii areálu IKEA Industry Malacky – na stiahnutie TU.

Keďže sa IKEA Industry nachádza vo veľkej priemyselnej zóne na okraji mesta Malacky,  opatrenia na zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou sa týkajú aj ďalších prevádzok v tejto časti mesta, ktorá sa pomerne rýchlo stále rozrastá vzhľadom na výhodné umiestnenie pri dopravných komunikáciách aj blízkosti hlavného mesta. Kedysi poľnohospodársky využívaná pôda bola premenená na priemyselné a spracovateľské prevádzky, a preto Nadácia Ekopolis v r. 2019 – 2020 v partnerstve s IKEA Components pripravila nové partnerstvo pre udržateľné hospodárenie s vodou.

Aktivity v r. 2020:

  • vyhodnotenie stavu mokradných biotopov v blízkosti IKEA Components a návrh manažmentu lokality (chránené druhy, vodný režim, invázne druhy atď.), návrh odvedenia zrážkovej vody z areálu do mokrade na zlepšenie jej vodného režimu;
  • environmentálna štúdia areálu IKEA Components s vyhodnotením súčasného stavu a návrhom opatrení pre zvýšenie biodiverzity priemyselného areálu v budúcnosti;
  • vzdelávacie aktivity – semináre pre verejnosť aj zamestnancov štátnej správy, informačné materiály na propagáciu opatrení na zvýšenie biodiverzity a udržateľného hospodárenia s vodou v priemyselných areáloch

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.