Projekt Trvalo udržateľná mobilita

Nadácia Ekopolis v partnerskej spolupráci s mestom Banská Bystrica realizoval projekt zameraný na plánovanie udržateľnej mestskej mobility.

Projekt bol súčasťou národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa. Na projekt nadväzuje naša podpora príprave Plánu udržateľnej mestskej mobility v Banskej Bystrici, ktorý od roku 2021 vypracováva Žilinská univerzita.

Našim širším zámerom bolo vytvorenie takej dopravnej politiky v Banskej Bystrici, ktorá rovnocenne vytvára lepšie podmienky nielen pre individuálnu automobilovú dopravu, ale v oveľa vyššej miere zohľadňuje aj potreby cestujúcich MHD, cyklistov, chodcov a iných účastníkov dopravy, napríklad mamičky s kočíkmi alebo vozíčkárov. Cieľom bolo, aby riešenie problémov dopravy v meste založené na vyváženosti využitia rôznych druhov dopravných prostriedkov a rešpektovaní záujmov a mobilitných potrieb obyvateľov mesta o kvalitné a zdravé životné prostredie.

Obyvatelia mesta a široká verejnosť mali možnosť zúčastniť sa priamo na tvorbe a pripomienkovaní tvorby verejnej politiky mesta v oblasti dopravy . Vytvorená politika je v súlade s princípmi a trendmi používanými v súčasnosti vo vyspelých európskych krajinách pre tvorbu  Plánov udržateľnej mestskej mobility (Sustainable urban mobility plans / SUMP), ktoré vznikli z iniciatívy Európskej komisie. Plány udržateľnej mestskej mobility sú pre územnú samosprávu dôležitým faktorom realizácií projektov v oblasti dopravy s podporou fondov EÚ (napríklad z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP).

Konkrétnym výstupom projektu je audit v zmysle metodiky ADVANCE vrátane akčného plánu a odporúčaní pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica.

O audite a metodike ADVANCE – ADVANCE je nástroj, ktorý analyzuje silné a slabé stránky súčasného stavu v oblasti plánovania trvalo udržateľnej mobility v mestách a ponúka jasné inštrukcie na jeho zlepšenie. Na základe výsledkov auditu a z akčného plánu, ktorý z neho vyplýva, možno priamo identifikovať problémy a navrhnúť opatrenia a aktivity na zlepšenie plánovania mobility v meste. Tento akčný plán možno použiť ako východisko na prípravu nového alebo aktualizáciu už vypracovaného plánu udržateľnej mestskej mobility.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.