Projekt MOVECIT

Plány mobility pre inštitúcie

Projekt MOVECIT bol realizovaný v rokoch 2019-2019 v spolupráci s mestom Banská Bystrica a ďalšími európskymi partnermi. Projekt bol podporený v rámci programu Interreg Central Europe a bol zameraný na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie. Aktivity, iniciované projektom, pokračujú po ukončení projektu najmä v rámci programu Cykloplatforma Slovenska.

Ciele projektu:

  • zvyšovanie povedomia o udržateľných konceptoch mobility medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou,
  • vypracovanie plánu mobility pre Mestský úrad Banská Bystrica
  • zníženie emisií CO2 zavedením opatrení na podporu udržateľnej mobility v meste Banská Bystrica a zmenou spôsobu dochádzania do práce zo strany zamestnancov Mestského úradu Banská Bystrica.

Súčasťou projektu bola analýza existujúcich iniciatív v oblasti mobility a opatrení v partnerských krajinách projektu a nastavenie metodiky a hodnotenia nástrojov pre proces tvorby plánov mobility. Zároveň boli v rámci projektu zorganizované série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility.

Partnermi projektu boli mestá a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a Talianska. Obdobie realizácie projektu projektu bolo jún 2016 – máj 2019.

Viac informácii o projekte nájdete na webovej stránke projektu a Facebook stránke (v anglickom jazyku).

Informácie o príprave a realizácii Inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici.

Aktuality:

Cyklostanovisko je na dobrej ceste!

Cyklostanovisko, ktoré čoskoro pribudne na Železničnej stanici sa začína pomaly dostávať do povedomia ľudí v Banskej Bystrici. Hovorili sme o ňom aj pri raňajkách a olovrante pre cyklistov na konci mája.

 

 

 

 

 

 

Prezentovali sme MOVECIT projekt a budúci cykloprístrešok na Železničnej stanici

Konzultácie 

V novembri 2018 a marci 2019 sme uskutočnili dve konzultácie s vedním mesta Trstená – Magdalénou Zmarzlákovou a prorektorkou Alexandrou Bitušíkovou.

 

 

 

 

 

23.-24.október 2018 – Národná konferencia Cyklistická doprava

X. ročník konferencie je organizovaný ako podujatie v rámci národného projektu “Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, a z podporou programu Stredná Európa v rámci projektu MOVECIT.

19. jún 2018 – Seminár

Seminár bol venovaný téme Plánovanie udržateľnej mobility a príklady dobrej praxe a Inštitucionálny plán mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici odprezentoval náš kolega Ján Roháč.

8.jún – Výročie SAŽP

Pri príležitosti Výročia Slovenskej agentúry životného prostredia, sa počas Dňa životného prostredia konali veľkolepé oslavy na Námesti SNP v Banskej Bystrici. Nadácia Ekopolis predstavila Plán udržateľnej mobility a projekt MOVECIT občanom i turistom, ktorí navštívili stánok Nadácie Ekopolis, alebo mali možnosť aj odviezť sa na Trixi mobile.

máj 2018

Dňa 3.mája 2018 sme sa spolu so zástupcami mesta Banská Bystrica zúčastnili tlačovej konferencie pri príležitosti oficiálneho zahájenia výstavby prvej cyklotrasy v meste.

________________________________________

 

1. december 2017
Inštitucionálny plán udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici sme prezentovali na 1. stretnutí pracovnej skupiny auditu ADVANCE v Banskej Bystrici. Audit ADVANCE je aktivitou, ktorá predchádza príprave Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) v Banskej Bystrici a inštitucionálny plán udržateľnej mobility je jeden z veľmi vhodných vstupov do PUMM.

26. október 2017
Prezentovali sme Inštitucionálny plán udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici na národnej konferencii Cyklistická doprava 2017 v Trnave. Prezentácia zaujala a poskytli sme konzultácie zástupcom dvoch miest o metodike IPUM.

október 2017

Zverejnili sme Inštitucionálny plán udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici.

9. máj 2017
Pripravili sme skupinové rozhovory s celkovo 30 zamestnancami Mestského úradu v Banskej Bystrici, aby sme v štruktúrovanej diskusii prebrali výsledky internetovej ankety. To nám uľahší jej vyhodnotenie, získali sme
osobnejšie názory, išli sme viac do hĺbky a zamestnanci nám vysvetlili veci, na ktoré bol dotazník príliš krátky 🙂 .

10. – 28. apríl 2017
Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sme robili internetový prieskum dopravných návykov zamestnancov pri ich dochádzaní do práce. Zúčastnilo sa ho 52 % zamestnancov, ktorí poskytli veľmi cenné informácie o tom, ako
dochádzajú do práce a prečo tak dochádzajú a o tom, za akých podmienok by boli schopní a ochotní viac využívať udržateľnejšie spôsoby dopravy.  Zverejnenie zhrňujúcich výsledkov predpokladáme v mesiaci jún.

20. – 22. marec 2017
Zúčastnili sme sa na stretnutí partnerov projektu MOVECIT v rakúskom Badene pri Viedni. Okrem bežnej projektovej agendy bol zaujímavý poldňový blok o príkladoch udržateľnej mobility v Európe, napríklad o malej (iba tri autá), ale úspešnej  car-sharingovej spoločnosti priamo v Badene či o kampaniach v Nemecku. Teším sa na to, že ďalšie stretnutie partnerov bude na jeseň v Banskej Bystrici!

22. február 2017
Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre mestský úrad. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia mesta, externý zhotoviteľ a zástupcovia Nadácie Ekopolis. Na prvom stretnutí sa prerokoval harmonogram prípravy plánu, dohodli sa prvé kroky (dotazníkový prieskum dopravných návykov zamestnancov, spôsob informovania zamestnancov a ďalšie), ako aj logistika ďalšej spolupráce na tejto náročnej úlohe, ktorú Nadácia Ekopolis koordinuje.

31. január 2017

Vo verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ Inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici, ktorým je Ing. Martin Bolo (SZČO).

23. novembra 2016 sa realizovalo pracovné stretnutie, ktoré bolo určené pre zainteresované inštitúcie a organizácie.

22. novembra 2016 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia na mestskom úrade. Pracovné stretnutia boli určené pre vedenie mesta, vedúcich odborov a zamestnancov mestského úradu.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.