Cyklistické organizácie vyzývajú vládu k vyššej podpore cyklistickej, pešej a verejnej osobnej dopravy


Spolu 44 organizácií, aktívnych v rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky, sa podpísalo pod výzvu novej vláde, aby zásadne zvýšila svoju podporu cyklistickej, pešej a verejnej osobnej dopravy. Signatári požadujú od vlády koncepčné, inštitucionálne a rozpočtové zmeny v prístupe vlády a štátnej správy k udržateľnej mobilite a uskutočnenie zmien, ktoré zlepšia podmienky pre nemotorovú dopravu.

Občianske organizácie a samosprávy, aktívne pri rozvoji cyklistickej a pešej dopravy na Slovensku, doručili z iniciatívy občianskych organizácii Cykloplatforma Slovenska a Cykloiniciatíva, predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi, podpredsedníčke vlád SR a ministerke pre regionálny rozvoj a investície SR Veronike Remišovej, ministrovi dopravy a výstavby  SR Andrejovi Doležalovi a ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi SR výzvu, v ktorej požadujú, aby nová vláda  zaradila do svojho programového vyhlásenia zásadné ciele a opatrenia pre rozvoj nemotorovej a verejnej osobnej dopravy na Slovensku.

Signatári požadujú zaradenie týchto cieľov:

  1. Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v sídlach na Slovensku na 5%.
  2. Zvýšenie bezpečnosti a komfortu pohybu chodcov a cyklistov s cieľom zníženia ich úmrtnosti o 50%.
  3. Vytvorenie kvalitnej siete bezpečných cyklistických komunikácií a dopravne ukľudnených zón v sídlach a regiónoch.
  4. Posilnenie využívania bicykla ako prostriedku pre dopravu, rekreáciu a cestovný ruch s cieľom zlepšiť kvalitu životného prostredia, zlepšiť zdravotný stav obyvateľov a prispieť k udržateľnému rozvoju slovenských obcí, miest a regiónov.

Pre dosiahnutie týchto cieľov požadujú signatári, aby sa vláda zaviazala k realizácií viacerých systémových zmien. Napríklad v inštitucionálnej oblasti požadujú vytvorenie sekcie udržateľnej mobility na Ministerstve dopravy a výstavby SR, v legislatívnej oblasti by malo ísť najmä o zmeny v prospech nemotorovej dopravy v Zákone 9/2009 Z.z. o cestnej premávke a v oblasti finančnej o pokračovanie a postupné navyšovanie tzv. Cyklovýzvy zo štátneho rozpočtu. Jednotlivé ministerstvá by sa tiež mali zamerať na zvyšovanie povedomia obyvateľstva o udržateľnej mobilite a na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov štátnej správy, stavebných inžinierov a projektantov. Vláda by tiež mala zlepšiť podmienky pre čo najvyššie využitie bicykla pre rekreáciu a cestovný ruch. Pre každú z týchto oblastí navrhujú signatári konkrétne špecifikované opatrenia.

“Slovensko významne zaostáva za inými štátmi Európy vo využívaní bicykla ako dopravného prostriedku. Veríme, že ide iba o dočasnú situáciu a že nová vláda si naplno uvedomí, že budúcnosť spočíva v rozvoji nemotorovej a verejnej osobnej dopravy a nie v posilňovaní individuálnej automobilovej dopravy” povedal Ján Roháč, predseda Cykloplatformy Slovenska, jednej z organizácií, ktoré Výzvu iniciovali.

Dan Kollár, prezident Cyklokoalície, ďalšej iniciátorskej organizácie, skonštatoval: “V dnešnej dobe je zrejmé, že doterajšie vnímanie dopravy nie je ďalej udržateľné. Aby sa na Slovensku dalo lepšie žiť, treba jednoznačne podporiť nemotorovú dopravu. Efektívne opatrenia prinesú sladké ovocie v podobe zdravotných, sociálnych, environmentálnych aj ekonomických benefitov pre celú krajinu.“

K iniciatíve sa pozitívne stavia aj národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby SR: “Vítam a podporujem dobre mienenú iniciatívu širokej  obce cyklistov v ich snahe podporiť systémovými krokmi rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku v kontexte udržateľnej mestskej  mobility.“

Iniciátori Výzvy a jej signatári deklarujú pripravenosť pomôcť slovenskej vláde aj jednotlivým jej rezortom pri napĺňaní cieľov, ktoré požadujú a pri realizácii navrhovaných opatrení.

Celé znenie výzvy: Výzva Vláde SR na zaradenie udržateľnej mobility do programového vyhlásenia 2020

 

Kontakt pre médiá:

Ján Roháč, Cykloplatforma Slovenska, 0905 240137, rohac@stonline.sk

Peter Rozsár, Cyklokoalícia, 0950 701 215, peter.rozsar@cyklokoalicia.sk

—————————-

Cykloplatforma Slovenska je občianske združenie, ktorého cieľom je výmena skúseností, znalostí a informácií medzi organizáciami, aktívnymi v rozvoji bicyklovania na Slovensku a  ich spolupráca s orgánmi a organizáciami na národnej úrovni. Viac na www.cykloplatforma.sk/obcianske-zdruzenie-cykloplatforma.

Cyklokoalícia je občianske združenie podporujúce rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku. Cyklokoalícia tiež monitoruje a pripomienkuje stav verejných priestorov, aby boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších a ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a presadzuje lepšiu legislatívu pre cyklistov na celoslovenskej úrovni.

V prílohe:
Výzva Vláde SR na zaradenie udržateľnej mobility do programového vyhlásenia

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.