Desať nominovaných návrhov v súťaži PRE VODU


Reálne problémy hospodárenia s vodou, s ktorými potrebujú samosprávy, občianske združenia či firmy pomôcť, už čakajú na svoje riešenie v súťaži Pre vodu. Desať nominovaných situácií z celého Slovenska sa týka hlavne sucha, prevencie povodní či zadržiavania vody. Súťaž, ktorú už piaty rok organizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Nestlé, dáva priestor študentom aj mladým odborníkom.

Hlavnou ambíciou súťaže PRE VODU je prepájať nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú riešenia konkrétnych problémov s vodou. „V piatom ročníku súťaže hľadajú riešenie problémov najmä samosprávy miest a obcí. Od mladých odborníkov a študentov očakávajú nápady, čo robiť s prebytočnou zrážkovou vodou, ktorá zaplavuje ulice a zastavané časti sídiel, ale aj pomoc pri zatraktívnení verejných priestorov pri výveroch vody či v minulosti zregulovaných vodných tokoch,“ uvádza Martina Paulíková, programová manažérka súťaže Pre vodu.

Tento rok bolo do súťaže nominovaných desať modelových situácií, ktoré čakajú na mladých riešiteľov vo veku 18 – 30 rokov. „V nasledujúcich týždňoch organizátori oslovia univerzity a vysoké školy s cieľom vytvoriť niekoľko študentských školských tímov. Následne im budú pridelené problémové situácie na riešenie. Mladí ľudia sa však môžu zapojiť do súťaže aj samostatne, príp. so svojimi kolegami v tzv. otvorenej kategórii, kde môžu okrem situácií nominovaných samosprávami či občianskymi združeniami, prísť aj s vlastnými riešeniami, alebo prihlásiť svoju semestrálnu, či diplomovú prácu,“ dopĺňa Paulíková. Uzávierka študentských prác bude 30. septembra 2020. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty, ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od tímov. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €. Druhé a tretie miesto budú ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1 000 €.

Nominované situácie:

Obnova mokradí a mŕtvych ramien pri vodnom toku Sekčov

Lokalita: Prešov, Prešovský kraj, Zadávateľ: Mesto Prešov

Komplex mokrých lúk a zvyškov ramien Sekčova Pod Táboriskom tvorí ekologicky významné plochy zelene, ktoré sa nesmú zmenšovať. Aj napriek tomu dochádza k ich vysychaniu, čo má negatívny dopad na kvalitu životného prostredia v meste, schopnosť územia prispôsobiť sa zmenám klímy., Takisto sa znižuje biodiverzita a výskyt chránených druhov a biotopov, zrýchľuje sa odtok vody z krajiny, čím sa krajina vysušuje. Samospráva preto chce získať nápady na obnovu týchto cenných lokalít.

Čítať viac.

 

Prameň slanej(?) vody na Solivare

Lokalita: Prešov, Solivar, Prešovský kraj, Zadávateľ:  Mesto Prešov

V priestore pri starom Solivare, národnej kultúrnej pamiatke, pod zrúcaninou kováčskych dielní vyviera prameň, ktorý priesakmi spodných banských vôd môže byť kontaminovaný soľankou. Nachádza sa na ploche zelene, ktorá je čiastočne parkovo upravená, avšak silne zanedbaná. Prameň voľne vyteká do potoka. Po vhodnej úprave a zakomponovaní prameňa do zeleného priestoru má potenciál na využitie pre obyvateľov i návštevníkov.

Čítať viac.

 

Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina

Lokalita:  Žilina, Žilinský kraj, Zadávateľ: Občianske združenie Dobšinského sad

V mnohých mestách tečú potoky pod zemou – to je aj prípad mesta Žilina, kde centrom preteká potok Všivák. V minulosti bol súčasťou mestského prostredia, neskôr bol zatrubnený a tak o jeho existencii mnohí ani netušia. Preskúmaním možností na revitalizáciu potoku a jeho opätovné vyvedenie na povrch aspoň na niektorých miestach by občania i návštevníci Žiliny získali nielen atraktívnejšie prostredie, ale aj zlepšenú mikroklímu či zvýšenú biodiverzitu.

Čítať viac.

 

Revitalizácia koryta a brehov riečky Drázus v Rožňave.

Lokalita: Rožňava, Košický kraj, Zadávateľ: Otvor dvor o.z

Súčasná podoba a úprava koryta riečky Drázus v Rožňave slúži len na rýchle prevedenie povodňových prietokov, no už neplní ďalšie dôležité vodohospodárske, ekologické a spoločenské funkcie. Cieľom projektu bude vytvorenie ideového návrhu revitalizačných úprav koryta a brehov riečky tak, aby došlo k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy, ako aj k zvýšeniu biodiverzity v okolí.

Čítať viac.

 

Obnova Lakšárskeho jazera

Lokalita: Lakšárska Nová Ves, Trnavský kraj, Zadávateľ: Obecný úrad Lakšárska Nová Ves

Lakšárske jazero sa nachádza v Trnavskom kraji. Slúži ako obecný rybník, je súčasťou CHKO Záhorie. Problém spočíva v nadmernom zmenšovaní vodnej plochy vplyvom dlhodobých horúčav, najmä v posledných dvoch rokoch. Zároveň je jazero silne zabahnené, čo sťažuje nielen výlov rýb, ale aj ekologickú stabilitu samotného jazera. Cieľom je navrhnúť projekt na základe premerania množstva a kvality nánosov blata, jeho odstránenia, uskladnenia, či jeho opätovného použitia.

Čítať viac.

 

Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie

Lokalita: Veľké Zálužie, Nitriansky kraj, Zadávateľ: Obec Veľké Zálužie

V obci Veľké Zálužie sa nachádza lokalita, ktorá má v čase výdatných dažďov problémy s odtokom dažďovej vody a s pôdnou eróziou. V minulých rokoch bola lokalita opakovane zaplavovaná, pričom situácia sa každým rokom stupňuje. V priebehu roka 2019 bola táto lokalita trikrát vytopená, došlo ku škodám na majetku obyvateľov, zaplaveniu miestnych komunikácií vodou a bahnom. Súťažný návrh bude slúžiť obci Veľké Zálužie ako podklad pre realizáciu protipovodňových opatrení.

Čítať viac.

 

Záplavy v časti Kotrbál a Ceroviny (Nové Sady)

Lokalita: Nové Sady, Nitriansky kraj, Zadávatel: Obec Nové Sady

Každoročne dochádza k záplavám v obci Nové Sady v častiach Kotbál a Ceroviny z prívalových dažďov. Situácia sa za posledných 10 rokov zhoršuje. Záplavy postihujú rodinné domy, záhrady, komunikácie i farmu poľnohospodárskeho družstva. Dochádza k odplavovaniu ornice z polí, zanášaniu priekop, znečisťovaniu studní a ciest. Cieľom je navrhnúť účinné riešenia na zmiernenie negatívneho dopadu prívalových dažďov.

Čítať viac.

 

Nedostatok vody v Tuhári

Lokalita: Tuhár, Banskobystrický kraj, Zadávateľ: Obec Tuhár

Obec Tuhár je podhorská obec v okrese Lučenec, kde je dlhodobý problém s pitnou a úžitkovou vodou – obec nemá žiadnu vodu v studniach, požiarnu nádrž, či jazierko, nachádza sa tam len malý potok. Cieľom je navrhnúť riešenie problému sezónneho nedostatku vody a navrhnúť viacúčelové riešenia úžitkovej a pitnej vody.

Čítať viac.

 

Zadržiavanie dažďovej vody z polí a ciest v obci Sekule a jej následné využitie

Lokalita: Sekule, Trnavský kraj, Zadávateľ: Obec Sekule

V obci Sekule sa najmä počas daždivejších dní stáva, že centrum obce v okolí kostola býva zaplavené náporom dažďovej vody a vody z polí, ktoré prostredníctvom miestnych odvodňovacích kanálov stekajú cez areál kostola a následne dochádza k zaplaveniu priľahlej miestnej komunikácie, okolitého priestranstva a ohrozeniu rodinných domov. Cieľom návrhu je vyriešiť zaplavovanie centra obce v danej lokalite a nájsť plnohodnotné využitie zachytenej dažďovej vody.

Čítať viac.

 

Modrozelenošedý systém v uliciach mesta Žilina

Lokalita: Žilina, Žilinský kraj, Zadávateľ: Mesto Žilina

Samospráva v Žiline by chcela pomôcť s riešením problému zmeny odtoku vody v meste. Voda počas nadmerných a nárazových zrážok nestíha odtekať do kanalizácie. To spôsobuje celý rad nepriaznivých dôsledkov na životné prostredie aj zdravie obyvateľov. V centre mesta, v priestore Nám. M.R.Štefánika a priľahlých ulíc preto chcú preveriť možnosti realizácie vodozádržných opatrení. Ideálna by bola kombinácia zelených, modrých aj technických opatrení na zadržanie dažďovej vody, zlepšenie mikroklímy, aj zatraktívnenie prostredia.

Čítať viac.

 

Viac informácií o súťaži PRE VODU získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk alebo na webových stránkach www.ekopolis.sk a www.sutazprevodu.sk

Kontakt pre média:

Martina Ragalová, PR manažérka Nadácie Ekopolis, ragalova@ekopolis.sk, +421 908 371 289

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.