Konferencia o výsledkoch projektu DaRe to Connect


Minulý týždeň sme sa zúčastnili na konferencii „Veda podporuje ekologické siete – skúsenosti z Európskeho Zeleného pásu“. Cieľom konferencie bolo predstaviť medzinárodnej odbornej verejnosti výsledky projektu DaRe to Connect (D2C),  v ktorom sa Nadácia Ekopolis zúčastňuje od roku 2018.

Projekt sa zaoberá posilnením prepojenia biotopov pozdĺž Európskeho Zeleného pásu, čo je 12.500 kilometrov dlhý koridor pozdĺž bývalej Železnej opony, hranice medzi niekdajším demokratickým západom a komunistickým východom Európy. Vďaka jeho prísnej vojenskej ochrane v nedemokratických časoch dnes toto územie vo svojej značnej časti predstavuje doslova pokladnicu cennej a neporušenej prírody a práve na zachovanie tejto vzácnosti a jej posilnenie je projekt D2C zameraný.

„Projekt realizuje 11 partnerov z 8 krajín. Zjednodušene povedané, v rámci projektu sme využili moderné technológie diaľkového (satelitného) prieskumu Zeme na zmapovanie ekologickej prepojenosti biotopov v Zelenom páse a na vyhodnotenie jeho potenciálu pre ekosystémové služby. Ide o dôležité parametre, vyjadrujúce jednak schopnosť daného územia prispieť k zvýšeniu biodiverzity, ktorá je dôležitá pre ochranu života na Zemi, a jednak schopnosť územia poskytnúť hodnoty, nevyhnutné pre existenciu ľudstva (napríklad čistý vzduch, zdravie, vodu, potraviny, priestor pre oddych a pod.)“, hovorí Ján Roháč, komunikačný manažér projektu. V rámci projektu sa zmapovali tieto aspekty a vypracovali odporúčania, ako posilniť ekologickú prepojenosť a ekosystémové služby územia a čo je preto treba na úrovni verejnej správy a manažmentu územia urobiť. Na Slovensku sa projekt týkal územia medzi Malými Karpatami a riekou Moravou, ale jeho výsledky sú zovšeobecniteľné aj v ďalších regiónoch.

Konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 90 účastníkov z 22 krajín, mala dve časti. V dopoludňajšej boli prezentované technické aspekty projektu, najmä metodika analýzy krajiny, jej ekologickej konektivity a potenciálu pre ekosystémové služby na základe spracovania satelitných snímkov. Tento segment projektu zabezpečovala Viedenská univerzita a preto hlavnými lektormi boli v tejto časti konferencie jej experti.

Popoludňajšia časť bola viac praktická. Účastníci sa rozdelili do troch skupín, v ktorých diskutovali o tom, ako ekologická konektivita vplýva na „vlajkové druhy“ v území, ako zlepšiť množstvo, kvalitu a dostupnosť potrebných dát pre správne spravovanie územia a o aplikácií poznatkov, získaných v projekte, pri rozvoji Európskeho Zeleného pásu.

Projekt DaRe to Connect pokračuje do novembra 2021 a Nadácia Ekopolis v ňom bude aj naďalej aktívnym účastníkom.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.