Konzorcium šiestich nezávislých nadácií prerozdelilo mimovládnym organizáciám v roku 2023 na pomoc odídencom z Ukrajiny takmer 10 miliónov EUR


Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava ako líder konzorcia spolu s ďalším piatimi nadáciami prerozdelili v roku 2023 mimovládnym neziskovým organizáciám pomáhajúcim odídencom z Ukrajiny viac než 9,5 milióna EUR. V rámci národného projektu  EU CARE (Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO) získalo finančnú podporu 110 organizácií.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine slovenské mimovládne aj cirkevné organizácie významným dielom pomáhali riešiť krízovú situáciu na hraniciach a neskôr pri integrácii ukrajinských odídencov do spoločnosti. Projekt EU CARE vznikol ako odpoveď štátu a nezávislých nadácií na túto situáciu a predstavoval unikátny model spolupráce medzi štátom a mimovládnym sektorom, ktorý zabezpečil významný objem financovania humanitárnych a integračných aktivít. Okrem toho priniesol aj zásadný precedens –  nezávislé nadácie vôbec prvýkrát v histórii prerozdeľovali európske peniaze zo slovenských verejných zdrojov.

„Chcem v tejto súvislosti osobitne vyzdvihnúť spoluprácu s vrcholnými predstaviteľmi aj profesionálmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Projekt sme pripravovali v čase, keď bol ministrom Milan Krajniak, zmluvu naň podpísala ministerka Soňa Gaborčáková a úspešne sme ho ukončili za ministra Erika Tomáša. Bez ohľadu na výmeny na ministerských postoch spolupráca s rezortom ako riadiacim orgánom prebiehala celý čas na vysoko profesionálnej úrovni,“ hovorí správca Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák. „Sme radi, že sme mohli sprostredkovať čerpanie významného objemu financií aj menším organizáciám, ktoré by sa k nim pre veľkú byrokratickú záťaž spojenú s čerpaním eurofondov štandardne nedostali. Model projektu sa vďaka výbornej spolupráci s partnermi osvedčil a zanechal v mimovládnom prostredí významnú a pozitívnu stopu, na ktorú je možné nadviazať pri riešení krízových situácií aj v budúcnosti,“ dodáva Fedor Blaščák.

Podporené organizácie vrátane Červeného kríža, Ligy za duševné zdravie, či Slovenskej katolíckej charity poskytovali priemerne 70-tisíc  intervencií mesačne, z toho približne tretinu deťom a mladým ľuďom do 18 rokov. Medzi najčastejšie intervencie patrila sociálna pomoc, psychologická podpora, či rôzne vzdelávacie aktivity.

Rozsah národného projektu približuje projektová manažérka Barbora Peregrim: „Počas trvania projektu sme prijali viac než 500 jednotlivých žiadostí o platbu a po dôkladnej kontrole sme poskytli organizáciám príspevok na činnosť pre celkovo 4 423 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a pre takmer 1 700 osôb v pracovno-právnom pomere. Celkovo evidujeme viac ako 1 milión hodín dobrovoľníckej práce a viac než 700 tisíc hodín práce pracovníkov a pracovníčok organizácií, ktorí pomáhali riešiť krízovú situáciu na hraniciach a následne pri integračných aktivitách v regiónoch.“

Forma finančnej pomoci nezahŕňala len príspevok na výkon odborných a pomocných činností. Organizácie, ktoré zapojili do svojich aktivít dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, mali možnosť požiadať aj o príspevok vo forme paušálnej sadzby na ich koordináciu ako čiastočnú kompenzáciu nákladov, ktoré vznikli organizáciám pri poskytovaní pomoci.

Mimovládne neziskové organizácie chcú pomáhať aj naďalej. Pre udržanie aktivít je však kľúčové zabezpečiť po ukončení národného projektu EU CARE ďalšie formy finančnej podpory: „V našom meste, v Prešove, sme spolupracovali s viacerými MNO, ktoré sa dlhodobo venujú hlavne voľnočasovým aktivitám pre deti a dospelých a podarilo sa nám vytvoriť aktívnu komunitu ukrajinských odídencov, s ktorými pokračujeme v kultúrno-spoločenských a športových aktivitách. Veríme, že aj v nasledujúcom roku sa budeme môcť zapojiť do podobnej výzvy, ktorá pomôže zmierniť strach, bolesť a obavy z niečoho, čo nikto z nás, v 21. storočí nepredpokladal, že zažije na európskom kontinente,“ potvrdzuje Iveta Stromková, štatutárka Prešovskej rozvojovej agentúry zapojenej do národného projektu.

Dňa 14. decembra 2023 bol schválený nový zámer národného projektu „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov“, ktorý by mal kontinuálne nadviazať na aktivity projektu EU CARE. Tento národný projekt by mal byť realizovaný v rokoch 2024 až 2026 pod vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v partnerstve s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Program EU CARE vznikolvďaka iniciatíve a spolupráci Ministerstva vnútra SR, ÚSV ROS a zástupcov mimovládnych organizácií.  Zrkadlový národný projekt pre subjekty zriadené samosprávou realizovala paralelne Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt bol odpoveďou štátu a občianskej spoločnosti na krízovú situáciu po vypuknutí ruskej vojnovej agresie na Ukrajine.  Členmi konzorcia nadácií implementujúcich národný projekt EU CARE pre MNO boli Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis, SOCIA-Nadácia pre podporu sociálnych zmien, Nadácia Centra pre filantropiu a Nadácia pre deti Slovenska, na čele s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava.

 

Odkazy:

Finálne čísla projektu v pdf: https://eucare.osf.sk/ukoncenie-projektu/

Príbehy pomoci: https://eucare.osf.sk/category/pribehy/

Kontakt pre média:

Fedor Blaščák, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava

fedor.blascak@osf.sk, 0905 137 257

Barbora Peregrim, manažérka projektu EU CARE

barbora.peregrim@osf.sk, 0915 336 528

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.