V 6 slovenských mestách sa uskutočnia školenia na tému Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA


Združenie miest a obcí organizuje školenia v 6 slovenských mestách na tému Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA. Podujatia sú realizované v rámci projektu, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia.Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom, ktoré tvoria Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Školenia sa uskutočnia v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre a Bratislave. Na školení sa účastníci dozvedia o platnej legislatíve posudzovania vplyvov na životné prostredie a súvisiacich právnych noriem (proces EIA), o riešeniach najčastejšie sa vyskytujúcich problémových oblastí. Školenia sa týkajú aj informácií o plnení si zákonných povinností v oblasti procesov EIA na úrovni obce a zainteresovanej verejnosti. Účastníci sa naučia ako čítať dokumentáciu procesu EIA a ako vedieť zaujať relevantné a kompetentné stanoviská k nej, dozvedia sa o vhodných spôsoboch zapájania zainteresovanej verejnosti a tiež o možnostiach a povinnostiach po ukončení procesu EIA.

Vzdelávanie je určené nielen voleným predstaviteľom, odborným zamestnancom a expertom miestnej územnej samosprávy najmä na úseku stavebného poriadku a životného prostredia, ale aj miestnym aktivistom v ochrane životného prostredia, krajiny, historických a kultúrnych hodnôt, obecných a regionálnych tradícii. Školenia sú bezplatné, účastník si hradí len náklady spojené s dopravou.

Organizovanie školení je jednou z aktivít projektu Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA. Cieľom projektu je presadzovanie nových mechanizmov účasti verejnosti na procese EIA (Environmental Impact Assessment) v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni miestnej územnej samosprávy. Súčasťou projektu je okrem školení aj vytvorenie odborného metodického materiálu pre obce a mestá zameraného na prípravu a realizáciu procesu EIA a realizácia vzdelávania 60 budúcich regionálnych koordinátorov ZMOS prostredníctvom modelovaného procesu EIA.

Viac informácií: Silvia Ďurechová, durechova@zmos.sk, 02/5296 4243.


Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Kontakt: Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.