Druhý ročník inšpiratívnej konferencie Áno, dá sa to!


Záchrana rodín v krízových situáciách, pomoc ľuďom bez domova, zriadenie nových komunitných centier, ochrana vzácnych krajových odrôd drevín v Bielych Karpatoch, príbehové vzdelávanie prostredníctvom živej učebnice  –  tieto konkrétne zmysluplné projekty sú dôkazom, že ak sa chce, tak sa naozaj dá urobiť množstvo prospešnej práce pre všetkých.

Presvedčia sa o tom aj účastníci zajtrajšej (streda, 21.10.2015) neformálnej konferencie, ktorá sa začína o  10.00 hodine v Hoteli Saffron v Bratislave a ktorá je zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO a podpory partnerstiev švajčiarsko – slovenskej spolupráce. Aktivity  sú súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Podujatie je určené zástupcom mimovládnych organizácií či firemných nadácií, veľvyslanectiev,  samosprávy či   štátnej správy.

Na konferencii sa odprezentuje hneď niekoľko z cca  40 realizovaných projektov –  medzi nimi napríklad projekt  Zelená obnova, stavanie a bývanie, v rámci ktorého občianske združenie ArTUR rekonštruuje  centrum obce Hrubý Šúr s maximálnym využitím prírodných materiálov alebo projekt Nota bene – z ulice do života, ktorý okrem podpory už tradičného predaja časopisu, zapája ľudí bez domova aj do rôznych vzdelávacích aktivít, a mnohé ďalšie.

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce  je tvorený z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR celkovou sumou 5,4 mil. eur a jeho cieľom je podporiť hospodársku a sociálnu súdržnosť, partnerstvá medzi inštitúciami, samosprávami či regiónmi SR a Švajčiarskej konfederácie. Grant sa týka najmä environmentálnej a sociálnej oblasti.

Na konferenciu je vstup médií voľný.

Kontakt:

Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis:   scepkova@ekopolis.sk; +421 908 565 464

Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR:  tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

Program konferencie:

9:00 – 10:00 registrácia

10:00 – 10:15 otvorenie, príhovory

• zástupca Nadácie Ekopolis

• Ján Krak, generálny riaditeľ Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Úrad vlády SR

•zástupca Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie

10:15 – 10:30 prezentácie

• Zuzana Pohánková (Proti prúdu) – Nota bene – z ulice do života

• Viera Lasáková, Rastislav Lasák (Daphne), Judith Kühne (Verein true move) – Banská Štiavnica − živá učebnica príbehového vzdelávania

• Ján Markoš (Živica) – Sokratov inštitút

• Iva Grejtáková (Človek v tísni) – Rozvíjame komunity

• Juraj Hipš (Živica), Tatjana Nebel (Urban Agriculture Netz Basel) – Nevyšliapanou cestou

• diskusia

12:00 – 13:00 obed

13:00 – 15:00 pokračovanie prezentácií

• Milan Šagát (Via Iuris) – Z Aarhusu do Bratislavy – Informovaná verejnosť rozhoduje o životnom prostredí

• Michal Schvalb (KRI) – Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia

• Zuzana Kierulfová (ArTUR) – Zelená obnova, stavanie a bývanie

• Mariana Kováčová (Centrum Slniečko) – „Partnerstvo“ − najúčinnejší prostriedok v pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie

• Marián Gliganič (Depaul Slovensko) – Pilotný projekt nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez domova

• Katarína Rajcová (ŠOP SR), Béla Bartha (ProSpecieRara) – Bielokarpatský ovocný poklad

• diskusia

15:00 – 16:00  záver

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.