Konferencia o plánovaní rozvoja miest vo svetle adaptácie na zmenu klímy


Národná konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy sa uskutočnila 29. a 30. januára na pôde Trnavskej univerzity. Podujatie bolo súčasťou projektu, ktorý získal podporu z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Karpatský rozvojový inštitút, Košice (www.kri.sk), ktorý sa adaptáciou na dopady zmeny klímy na mestá a regióny už dlhodobejšie systematicky zaoberá, zorganizoval konferenciu  v spolupráci s Mestom Trnavou, Združením urbanistov a územných plánovačov Slovenska a so Združením miest a obcí.

Cieľom konferencie bola prezentácia procesov mestskej adaptácie na zmenu klímy z rôznych uhlov, predovšetkým na príklade niektorých európskych a slovenských miest. Viac ako 110 účastníkov z miest, regiónov, univerzít a odborných inštitúcií si na pôde Trnavskej univerzity, si vypočulo prednášky špičkových slovenských a zahraničných odborníkov v tejto téme. Príklady z miest na Slovensku (Trnava, Bratislava, Košice-mestská časť západ, Kežmarok) či zo zahraničia (Manchester, UK; Almada, Portugalsko; Kodaň, Dánsko; či niektorých nemeckých miest) boli inšpiratívne pre účastníkov a priniesli podnety, ktoré prispejú, vo svetle dopadov zmeny klímy, k novému spôsobu myslenia, plánovania a rozhodovania v mestách.

Prezentácie z konferencie nájdete na www.kri.sk/konferencia.

Viac informácií o projekte:
RNDr. Andrej Šteiner, PhD., 0908 729 845, steiner@kri.sk, www.kri.sk.


Viac o Blokovom grante
Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce pozostáva z dvoch častí: 1. Blokový grant pre MVO a 2. Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré  realizujú aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.
Informácie o Blokovom grante a doteraz podporených projektoch nájdete na www.bgsfm.sk.  Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk) a nadáciou SOCIA (www.socia.sk).
Viac informácií: Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis, 048 / 470 10 94, janco@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.