Súťaž PRE VODU 2016 má svojich víťazov


22. apríla 2016, na Deň Zeme, sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže mladých ľudí PRE VODU. Organizuje ju Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé. Jej cieľom je upozorniť na problematiku efektívneho hospodárenia s vodou a prepojiť nadaných študentov a absolventov do 30 rokov s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach.

Samosprávy, majitelia pozemkov a iných nehnuteľností mali koncom roka 2015 možnosť nominovať konkrétny problém a situácie, ktoré potrebujú riešiť. „Takto sme získali štyri konkrétne problémy z obcí a miest rozmiestnených po Slovensku. ktoré sa však môžu s obmenami vyskytovať kdekoľvek a preto môžu byť inšpiráciou pre iné miestne komunity,“ uvádza Martina B. Paulíková z Nadácie Ekopolis.

Súťaž je realizovaná vďaka finančnej podpore spoločnosti Nestlé, ktorá mala zastúpenie tiež v porote. „Pre Nestlé je efektívne a šetrné hospodárenie s vodou dôležitou súčasťou zodpovedného podnikania. Teší nás, že môžeme podporovať mladých ľudí v ich snahe pracovať na opatreniach ako s vodou hospodáriť, a to efektívne, ekologicky a inovatívne,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka CSR Nestlé Česko a Slovensko.

Ďalšia etapa súťaže bola už plne v rukách mladých ľudí do 30 rokov. Ich súťažné návrhy mohli byť zamerané na riešenie niektorého zo štyroch modelových problémov zverejnených Nadáciou Ekopolis, ale aj na riešenie iných situácií. Do 22. februára 2016 poslalo 12 súťažiacich svoje návrhy, medzi súťažiacimi boli študenti a absolventi vysokej školy. „Odborná porota mala ťažkú úlohu, súťažné návrhy boli veľmi vyrovnané. Kritériami pre výber finalistov bola kvalita a prehľadnosť spracovaného návrhu, inovatívnosť, realistické zhodnotenie rizík, ako aj splnenie požiadaviek zadávateľa, v prípade, ak išlo o riešenie niektorého z reálnych modelových problémov spojených s nakladaním s vodami,” vysvetľuje Martina B. Paulíková..

Odborná porota vybrala šesť finalistov, ktorými boli:

–          Ladislav Barenčík: Návrh odvodnenia v mestskej časti Levice – Horša

–          Andrej Kučík, Daniel Eliaš: Zlepšenie hospodárenia s artézskou vodou v meste Šaľa

–          Michal Gašparovič: Protierózne a protipovodňové melioračné opatrenia v meste Levice, mestská časť Horša

–          Stanislav Germuška: Sadovnícko-architektonické možnosti využitia zrážkovej vody v podmienkach sídla

–          Viera Minarovičová, Andrej Somora: Protipovodňové opatrenia v obci Zvolenská Slatina

–          Barbora Kunovská: Súčasné výzvy protipovodňovej ochrany a novodobé prístupy vodného manažmentu

Pre finalistov, ale aj verejnosť organizátori pripravili niekoľko workshopov aj individuálne konzultácie s mentormi. Na workshope v Piešťanoch si finalisti pozreli revitalizovanú časť potoka Dubová, diskutovali o postupe revitalizácie s autorkou projektu Ing. Evou Wernerovou, ktorá je tiež členkou poroty. Súčasťou boli aj odborné prezentácie Ing. Evy Wernerovej (téma: Vodné toky ako súčasť urbanizovaného prostredia) a Ing. Vladimíra Mosného (téma: Odtok vody z krajiny, jeho zmeny a vplyv človeka). Ďalší workshop bol zameraný na tému Komunikácia – ako dobre prezentovať svoje dobré nápady.

Samotné finále sa uskutočnilo 22. apríla 2016 v priestoroch Spolku architektov Slovenska v Bratislave, kde finalisti predstavili osobne svoje súťažné návrhy. Na základe tejto prezentácie potom vybrala odborná porota víťazov súťaže. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí získali odmenu 1100 eur, 550 eur a 200 eur.

Víťazi súťaže sú:

1. Stanislav Germuška: Sadovnícko-architektonické možnosti využitia zrážkovej vody v podmienkach sídla

Riešené územie je lokalizované v severo – západnej časti mesta Prešov, známej pod názvom Sídlisko 3. Ocenený návrh, ktorý bol pôvodne spracovaný ako diplomová práca, v sebe kombinuje myšlienku vytvorenia verejného priestranstva v kombinácii s prvkami vylepšujúcimi hospodárenie s dažďovou vodou. Najzaujímavejšími sú zásaková priekopa a suchý polder, ktoré sústreďujú dažďovú vodu z časti budov a súčasne pôsobia ako estetický a krajinotvorný prvok. Porota ocenila prácu aj kvôli tomu, že by podobné riešenia rada videla v praxi vo všetkých slovenských sídlach, kde by to umožňovali technické podmienky a bol by na tom záujem komunity.

2. Michal Gašparovič: Protierózne a protipovodňové melioračné opatrenia v meste Levice, mestská časť Horša

Riešenie situácie je postavené na prírode blízkych opatreniach, ktoré majú potenciál pozitívne ovplyvniť problém zaplavovania časti obce pri dažďoch a zároveň berú do úvahy vzhľad krajiny a blízkosť chráneného územia Horšianska dolina. Návrh poskytuje jednoduché riešenie, ktoré nezasahuje do krajiny nežiaducim spôsobom, pričom v rozumnej miere kombinuje zelenú a sivú infraštruktúru. Členovia poroty ocenili princíp práce, že aj malými riešeniami resp. ich kombináciou, je možné prispieť ku riešeniu veľkých problémov, čo môže byť inšpiráciou pre viaceré komunity na Slovensku.

3. Barbora Kunovská: Súčasné výzvy protipovodňovej ochrany a novodobé prístupy vodného manažmentu

Vytvorenie katalógu opatrení na efektívne hospodárenie s vodou v krajine je výzvou, ktorá samozrejme presahuje možnosti študentky. Zároveň však porota ocenila odvahu a precíznosť, s ktorou autorka nielen pomenovala boľavé problémy hospodárenia v vodou, ale aj navrhla zaujímavé riešenia pre modelovú lokalitu 5 katastrov obcí v Bratislavskom kraji (Doľany, Častá, Píla, Dubová, Budmerice). Načrtnutý prístup nielen zlepšuje stav životného prostredia a má možnosť prispieť ku lepšiemu hospodáreniu s vodou, čo môže znížiť riziká povodní v území.

Po skončení súťaže dostali zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

Viac informácií o súťaži „Pre vodu 2016“ získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk,prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Fotogaléria zo slávnostného vyhodnotenia: http://tinyurl.com/prevodu2016

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.