O extrémizme a lokálnej demokracii počas 8. ročníka podujatia Human Forum


Koncom novembra, v dňoch 24.-25. novembra 2021 sa v Banskej Bystrici, pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej uskutočnil ďalší, v poradí už 8. ročník medzinárodného diskusného fóra o demokracii ľudských právach – Human Forum 2021.

Zatiaľ čo v minulom roku sa organizátori venovali primárne téme rodovej rovnosti, tento rok sa podujatie zaoberalo extrémizmom a demokraciou na lokálnej úrovni. Zdanlivo vzdialené pojmy sú prekvapivo silno prepojené a vzájomne sa ovplyvňujúce. Viac hovorí Csilla Droppová, organizátorka Human Forum a projektová koordinátorka Nadácie Ekopolis:

Najčastejší spôsob prejavu extrémizmu je vytipovanie si niektorej z minoritných skupín spoločnosti a cielenými útokmi dosahovanie ich diskreditácie a získavanie tak podpory u indiferentnej časti spoločnosti…. Tento politický zápas sa odohráva väčšinou na celospoločenskej úrovni a prechádza do lokálnych  komunít prostredníctvom médií. Občianska spoločnosť, ktorá stavia na princípoch tvorby tolerantných lokálnych komunít, môže zmierňovať dopady tohto politického zápasu, ktorý je evidentný nie len na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách Európskej únie…“

Po úvodných otváracích príhovoroch organizátorov a partnerov podujatia Jána Luntera, predsedu BBSK, Jána Noska, primátora mesta Banská Bystrica, Vladimíra Hiadlovského, rektora UMB, Branislava Kováčika, dekana FPVaMV, Maroša Chmelíka, výkonného riaditeľa CKO a Petra Medveďa, riaditeľa Nadácie Ekopolis, nasledovali panelové diskusie so zástupcami akademickej obce, štátnej správy a mimovládneho občianskeho sektora. V nich sa diskutujúci zaoberali stavom extrémizmu na Slovenku, ale aj vo svete, nástrojmi na boj s týmto negatívnym spoločenským javom, či úrovňou demokracie na lokálnej úrovni.

V spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí bol zorganizovaný okrúhly stôl pre zástupcov občianskej spoločnosti k pripravovanému Summitu za demokraciu. Na ňom zástupcovia ministerstva na čele s veľvyslancom s osobitým poslaním pre ľudské práva, Petrom Burianom, odprezentovali pripravované kroky a záväzky, ktorými chce Slovenská republika prispieť na realizácii priorít summitu. Zároveň sa vytvoril priestor na diskusiu o posilňovaní spolupráce občianskej spoločnosti a MZVaEZ. Paralelne prebiehal na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov vedecký workshop Otváranie slonovinových zameraný na metódy inkluzívneho výskumu v regiónoch. Výstupy workshopu poslúžia ako podklady pre prípravu projektových zámerov UMB v blízkej budúcnosti.

Prvý deň podujatia uzatvárala prezentácia pozitívnych príkladov kultúrno-komunitných centier. Tento blok programu Human Fora bol zároveň verejnou časťou programu Reclaim! @ Human Forum, v rámci projektu Reclaim Our Civil Space! -from Local to European. Projekt podporený z EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation má za cieľ podporiť rozvoj občianskej spoločnosti. Na Slovensku sa Nadácia Ekopolis zamerala práve na podporu lokálnych kultúrno-komunitných centier, ktoré sú vnímané ako kľúčový nástroj pre zvyšovanie miery občianskej angažovanosti a celkovej osvety o občianskej spoločnosti.

Druhý deň začal diskusiou o nadpredmetovom vzdelávaní, na ktorej boli predstavené konkrétne odporúčania pre Ministerstvo školstva a Štátny pedagogický ústav. Paralelne s verejným programom prebiehali workshopy v rámci projektu Reclaim Our Civil Space! zamerané na budovanie kapacít a predávanie skúseností s organizovaním verejných diskusií na celospoločenské témy.

Poobedný program Human Forum sa niesol v slávnostnej atmosfére, kedy najskôr zástupcovia akademickej a mimovládnej sféry symbolickým poklepaním „základnej tehly“ otvorili Inštitút pre demokraciu pri UMB. Samotnému otvoreniu predchádzali  úvodné príhovory prorektora UMB Petra Terema a výkonného riaditeľa CKO Maroša Chmelíka. V príhovoroch zdôraznili jednak potrebu aktívne napĺňať tretie poslanie univerzity, ale aj prehlbovať spoluprácu s občianskym mimovládnym sektorom. V ďalšej časti Jozef Michal Mintal a Róbert Vancel z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov odprezentovali zámer, s ktorým bol tento inštitút zakladaný a témy, ktorým sa bude inštitút tvorený 21 výskumníkmi z UMB venovať. Inštitút, ktorý vzniká na základe dlhodobej spolupráce Univerzity Mateja Bela a banskobystrického občianskeho sektora, sa bude venovať výskumu výziev demokracie v 21. storočí a to v štyroch oblastiach: technológie, kultúra, nerovnosti a vládnutie.  Samotné otvorenie slávnostným poklepaním základnej tehly sa konalo za účasti zástupcov UMB – prof. Petra Terema, prof. Alexandry Bitušíkovej a zástupcov mimovládneho sektora – Csilly Droppovej a Maroša Chmelíka.

Následne Human Forum pokračovalo odovzdávaním ceny Human Forum. Tú si tento rok prevzal poslanec NR SR, občiansky aktivista, blogger, Ján Benčík. Ten prostredníctvom svojho blogu od roku 2012 monitoroval a odhaľoval extrémistov, neonacistov, konšpirátorov, či žoldnierov bojujúcich po boku proruských separatistov na východnej Ukrajine.

Záverečná časť programu sa niesla v duchu reflexie významnej udalosti roku 2021, návštevy pápeža Františka na Slovensku z pohľadu veriacich. Diskusiu moderoval Pavol Demeš. Záznam z celého podujatia Human Forum 2021 nájdete na facebookovom profile Human Forum.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.