Pre pracovníkov a lídrov neziskových organizácií sú pripravené mnohé vzdelávacie podujatia


Organizácia PDCS v partnerstve s Karpatskou nadáciou získala podporu z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom, ktoré tvoria Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska. V rámci projektu Aktívni občania všade realizujú v máji a júni mnohé podujatia, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a rozvoj pracovníkov a lídrov neziskových organizácií a iniciatív.

Projekt Aktívni občania všade má za cieľ podporovať a prepájať občianske aktivity na Slovensku a posilniť budovanie kapacít organizácií a občianskych iniciatív hlavne v regiónoch. Súčasťou projektu sú sieťovacie konferencie neziskových organizácií a iniciatív, príprava 18 konzultantov pre mimovládne organizácie a iniciatívy na Slovensku a séria podujatí zameraných na vzdelávanie a rozvoj pracovníkov a lídrov. Realizácia projektu je naplánovaná od októbra 2013 do konca septembra 2015.

Súčasťou série podujatí zameraných na vzdelávanie a rozvoj kompetencií pracovníkov a lídrov neziskových organizácií sú aj tréningové kurzy na špecifické témy, ktoré boli vybrané na základe prieskumu potrieb.

Aktuálnymi témami sú Fundraising a gamifikácia, Občianska advokácia. 2-dňový tréningový kurz na tému Fundraising a gamifikácia sa uskutoční vo Zvolene (7. – 8. mája 2015), Košiciach (19. – 20. mája 2015) aBardejove (21. – 22. mája 2015). „V tréningu sa budeme venovať otázkam financovania neziskových organizácií z negrantových, neprojektových zdrojov, čiže z fundraisingu od jednotlivcov a firiem, aj prostredníctvom zapájania princípov gamifikácie. Preskúmame, kam sa presúvajú a ako komunikujú darcovia a čo ich motivuje nielen k jednorazovému, ale aj opakovanému darcovstvu,” uvádza lektor Peter Guštafík, ktorý má dlhoročnú trénerskú a konzultačnú prax.

Tréningový kurz zameraný na občiansku advokáciu, čiže snahu presadiť občianske záujmy voči samospráve či štátnej správe (úradom, ministerstvám), sa bude konať v Banskej Bystrici (14. – 15. mája 2015) a Leviciach (11. – 12. júna 2015). „Po skončení tréningu budete rozumieť pojmu „občianska advokácia“ a ďalším nadväzujúcim pojmom (lobbing, občianska participácia, budovanie komunity, vedenie kampane, budovanie koalícií…). Vyskúšate si prípravu advokačnej akcie   vrátane identifikovania cieľov, cieľových skupín, voľby nástrojov a časovania. Pozriete sa tiež na to, ako využiť  sociálne médiá a crowdsourcingové nástroje na mobilizáciu verejnosti a aktivizovanie vašich podporovateľov a spolupracovníkov, to všetko pri práci na vlastných prípadoch.” približuje tréning skúsená trénerka Zora Kalka Pauliniová, ktorá sa dlhé roky venuje tejto téme.

Oba tréningové kurzy budú zamerané najmä na príklady z praxe a výmenu skúseností a prácu na vlastných projektoch. Po úspešnom absolvovaní kurzu získajú účastníci certifikát, manuál k téme a zoznam odporúčanej literatúry.

Prihláška a viac informácií o kurzoch: http://goo.gl/2cXaTb.

Kontakt: Tatiana Cárová, tana@pdcs.sk, 0905 707 140.


Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Záujemcovia môžu získať informácie a dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Kontakt: Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.