V rámci II. výzvy Blokového grantu môžu environmentálne mimovládne organizácie získať 22 miliónov korún


Blokový grant EMVO-TUR na podporu environmentálnych mimovládnych organizácií (EMVO) je zameraný na zvýšenie účasti mimovládnych organizácií na riešení problémov, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom Slovenska. Počas trvania programu (2007– 2010) Nadácia Ekopolis rozdelí na najlepšie projekty vyše 2 miliónov EUR. Blokový grant je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpoču SR.

V druhom grantovom kole rozdelí nadácia minimálne 22,5 milióna korún, pričom jednotlivé projekty podporí do výšky 3, 2 milióna korún. Finančné prostriedky budú rozdelené do oblastí približne nasledovne: ochrana životného prostredia: 50 %, trvalo udržateľná energetika: 20 %, potravinová bezpečnosť: 15 %, environmentálna výchova: 15 %.

„V porovnaní s prvou výzvou sme zvýšili sumu určenú pre oblasť podpory ochrana životného prostredia“, povedal programový manažér Štefan Jančo. „V tejto oblasti bola mimoriadne silná konkurencia a tak nebolo možné podporiť niekoľko ďalších,  veľmi kvalitných projektov. Dúfame, že prípadný neúspech žiadateľov neodradil, teraz bude šanca väčšia“, dodal Jančo.

Nadácia program zamerala na zvyšovanie kapacít EMVO pre efektívnu účasť na správe vecí verejných, podávanie kvalitných a inovatívnych návrhov na riešenie environmentálnych problémov, ich samotné riešenie a tiež pre vytváranie funkčných partnerstiev s organizáciami z iných sektorov.

Aktivity EMVO podporí v nasledovných oblastiach:

 • Ochrana životného prostredia:
  • znižovanie straty biodiverzity a ochrana  prírodných biotopov
  • zvyšovanie kvality ovzdušia a znižovanie produkcie skleníkových plynov v SR
  • zlepšovanie stavu odpadového hospodárstva na miestnej úrovni
  • zlepšovanie a rozvoj infraštruktúry v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva
 • Trvalo udržateľná energetika
 • Potravinová bezpečnosť
 • Environmentálna výchova

Ako jednu z kľúčových úloh programu považuje Nadácia Ekopolis prehĺbenie vzájomného porozumenia medzi neziskovým a verejným sektorom. Od podporených organizácií bude vyžadovať aj vytváranie funkčných partnerstiev s inými organizáciami, samosprávami a štátnymi subjektami a ďalšími zainteresovanými stranami, vrátane súkromného sektora. Zameria sa najmä na podporu projektov, ktoré budú prínosom ako modelové riešenia, do realizácie ktorých bude zapojená aj verejnosť a budú mať širší pozitívny dopad aj v sociálnej a ekonomickej oblasti.

Počas trvania programu uverejní Nadácia Ekopolis tri výzvy. Prvú vyhlásila v novembri 2007 a poslednú plánuje vyhlásiť koncom roka 2008.

Kontakt:

Štefan Jančo – programový manažér, Nadácia Ekopolis, Komenského 21, Banská Bystrica , tel.: 048/ 414 5478, 0908 902 267, e-mail : janco@ekopolis.sk

Podrobné informácie o Blokovom grante a všetky potrebné formuláre nájdete na podstránke programu

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.