Stromy v meste: problém pre ľudí alebo pre stromy?


11. mája 2015 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa uskutočnilo tretie podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov bol pripravený workshop s ukážkami diagnostiky a ošetrenia stromov a diskusia o tom, ako (a či vôbec) dobre spolunažívať so stromami v meste. Podujatie  sa  uskutočnilo  v  rámci  Programu  Aktívne  občianstvo  a  inklúzia,  ktorý  realizuje Nadácia  Ekopolis  v  spolupráci  s  Nadáciou  pre  deti  Slovenska  a  SOCIA  –  nadácia  pre sociálne  zmeny.

Tretie podujatie z cyklu Záhradné dišputy, ktoré bolo venované téme stromy, viedol  Tomáš Fraňo, člen správnej rady ISA, certifikovaný arborista European Arboricultural Council a International Society of Arboriculture. Workshopu zameraného na ukážky diagnostiky a ošetrenia mestských stromov sa zúčastnilo 20 ľudí, a to z radov zamestnancov Mestského úradu a Okresného úradu z Banskej Bystrice, Zvolena, SAŽP, Inšpekcie životného prostredia, firmy ZAaRES, záhradníctiev, ale i neziskových organizácií zameraných na ochranu životného prostredia a Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) Košice 2013.

V rámci workshopu sa účastníci dozvedeli viac o diagnostike drevín, stanovení potrebných zákrokov pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov v súvislosti s tým, na akom mieste rastú. Arboristi predviedli aj ukážky ošetrenia a zabezpečenia stromov v priestoroch záhrady pri Záhrada-CNK.

V poobedňajších hodinách sa uskutočnila diskusia na tému, či sú stromy v meste nebezpečenstvom alebo nevyhnutnosťou. „Účastníci diskusie sa aj na základe predvedených praktických arboristických zásahov zhodli v názore, že starostlivosť o dreviny v urbanizovanom prostredí je vysoko odborná a špecializovaná činnosť a preto je nevyhnutné – aj s ohľadom na dynamiku vývoja a možné následky – ju zveriť výhradne arboristickým firmám s potrebnou kvalifikáciou, vybavením a skúsenosťami. Zo strany arboristov tu zazneli odporúčania, že priebežná a preventívna kontrola a údržba drevín v meste je jednoznačne lepšou voľbou, ako riešenie následných havarijných situácií po kalamitných situáciách. S optimizmom laická aj odborná verejnosť prijala správu o vypracovaní štandardov pre orez drevín, ktoré sa už čoskoro majú stať súčasťou platnej legislatívy a budú tak záväznou normou pre všetky úkony pri starostlivosti o dreviny rastúce v intraviláne,” uviedol Milan Hronec, účastník podujatia a programový manažér Nadácie Ekopolis.

Fotogalériu z podujatia nájdete: TU.


Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Záujemcovia môžu získať informácie a dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Kontakt: Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.