Tím študentov zo zvolenskej Technickej univerzity pomôže obci Utekáč


Tím študentov z Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene rieši v rámci 3. ročníka súťaž PRE VODU modelovú situáciu v Utekáči. Mladí ľudia pod vedením svojho pedagóga sa pokúsia analyzovať príčiny povodní a navrhnúť opatrenia na zmenšenie škôd v súvislosti s opakujúcimi sa povodňami v dedine, ktorá je známa najmä sklárňami s viac ako 200-ročnou históriou.

Obec Utekáč leží v úzkej doline rieky Rimavica, ktorá spolu so svojimi prítokmi opakovane zaplavuje obec bahnom, drevom a kamením zo strmých svahov. Povodne vznikajú náhle, najmä po intenzívnych búrkach a dažďoch a za pár hodín narobia obrovské škody. Obec zažíva povodne pravidelne, fotograficky to bolo zdokumentované už v roku 1902, avšak rokmi sa znižuje čas trvania zrážok, po ktorých voda zaplaví obec. Regulácie rieky Rimavice sa začali po povodni v roku 1957, kamenná regulácia je však opakovane ničená vodou a následne obnovovaná. Počas poslednej veľkej povodni v roku 2013 obec zalialo bahno a kamene, poškodené boli cesty, voda odniesla päť mostov, elektrické stĺpy a lampy. Napriek tomu nie je oblasť zahrnutá v mapách povodňového rizika a ohrozenia a teda samospráva nemôže čerpať prostriedky na protipovodňové opatrenia. Obecná samospráva sa aj preto rozhodla, že sa zapojí do súťaže PRE VODU.

Zástupcovia fakulty i Nadácie Ekopolis sa stretli so starostom obce Miroslavom Barutiakom, ktorý ich oboznámil s problémami s povodňami, ktoré nastávajú čoraz častejšie aj po krátkotrvajúcich intenzívnejších dažďoch a týkajú sa nielen riečky Rimavica, ale aj prítokov.

„Súťažný tím sa sústredí na analýzu, odkiaľ odteká voda do vodných tokov, a pokúsi sa zistiť, resp. potvrdiť domnienky, že les v okolí dediny nedokáže zadržať vodu zo zrážok kvôli narušeniu jeho vodozádržnej schopnosti,“ uvádza Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Návšteva slúžila na zozbieranie podkladov, ktoré má Obec Utekáč, ako zadávateľ situácie k dispozícii, a tiež na prípravu stretnutia študentov v priamo v teréne, ktoré by malo byť na začiatku roka 2018. Dovtedy mladí ľudia získajú ďalšie potrebné podklady o povodí, vrátane vývoja historických štruktúr v krajine.

Viac informácií: Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, paulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk, www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.