Vyhlasujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky


Vyhlasujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb s názvom:

„Informatizácia a osveta o triedení a prevencie odpadov v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-Info-2017-28“

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti informatizácie a osvety o triedení a prevencii odpadov.

Rozsah služieb: 

Predpokladaný rozsah je max. 1780 hodín. Z toho je 980 hodín venovaných osvete priamo na školách od januára 2018 do decembra 2018. Ďalších 800 hodín je venovaných príprave metodických materiálov a koordinácii osvety od januára 2018 do augusta 2019 nasledovne:

  • zabezpečenie osvety a informovanie o triedení a prevencie odpadov na 140 školách. Zoznam škôl je v Prílohe 3 (Príloha_3_Zoznam škôl). Ide o materské, základné a stredné školy po celom Slovensku,
  • vypracovanie metodiky informovania a osvety podľa obsahových podkladov dodaných  verejným obstarávateľom,
  • na každej škole sa musí uskutočniť informovanie a osveta priemerne v rozsahu 20 hodín, ktoré budú rozdelené na 1-3 návštevy školy podľa spôsobu osvety a to podľa priloženej tabuľky škôl (Príloha_3_Zoznam škôl),
  • dodávateľ zabezpečí celú koordináciu všetkých svojich lektorov, mentorov, a iných  pracovníkov, ktorí budú vykonávať informačnú a osvetovú činnosť,
  • vyhodnotenie efektívnosti realizovanej osvety po decembri 2018,
  • príprava a úprava metodiky na školský rok 2018/2019,
  • vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi do 15 dní po ukončení informovania záverečný protokol, s vyhodnotením priebehu informovania a zoznam škôl, ktorým boli vydané prípadne nevydané osvedčenia o absolvovaní programu osvety,
  • spolupracovať s interným pracovníkom zadávateľa a zástupcami škôl na hladkom priebehu informovania a osvety.

Termín poskytnutia služieb: od január 2018 do augusta 2019

Cena musí obsahovať všetky náklady spoločnosti na realizáciu zákazky, mimo cestovných výdavkov. Tieto budú v reálne vynaloženej výške hradené z iných zdrojov. Cestovné náklady teda nemajú byť zahrnuté v predkladanej ponuke. Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ a  štátneho rozpočtu.

Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 08.12.2017 do 10:00 hod.,

e-mailom na e-mailovú adresu medved@ekopolis.sk

alebo poštou, kuriérom alebo osobne na adresu Nadácia EKOPOLIS, Komenského 482/21, 974 01 Banská Bystrica. 

V prípade zaslania poštou, kuriérom alebo osobne musí byť ponuka doručená do termínu 08.12.2017 do 10:00 hod. V prípade zaslania poštou alebo kuriérom je potrebné ponuku vložiť do nepriehľadného obalu s označením mena dodávateľa a verejného obstarávateľa a zároveň heslo: „Neotvárať“ a „Informatizácia a osveta o triedení a prevencii odpadov“

Lehota viazanosti ponúk je do 15.1.2018.

Na stiahnutie:

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.