Zelené šance – nápady a inšpirácie pre Slovensko


Zelené šance je názov konferencie ktorú pripravila Nadácia Ekopolis na 17.marca 2011, vo Vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Jej cieľom je predstaviť verejnosti  výsledky inovatívnych ekologických projektov z celého Slovenska,  ktoré boli podporené z  Blokového grantu EMVO-TUR: Podpora evironmentálnych MVO pre trvalo-udržateľný rozvoj. Na konferencii sa zúčastní aj veľvyslankyňa  Nórskeho kráľovstva v SR J. E. Ms. Trine Skymoen a  Ing. Martina Szabóová, riaditeľka Odboru riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR.

Konferencia je organizovaná v súvislosti s ukončením Blokového Grantu EMVO-TUR, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Viac o Blokovom grante EMVO-TUR

Nadácia Ekopolis podporila v rámci Blokového grantu 34 projektov, celkovou sumou vyše 2,379 milióna EUR. Ich realizáciu MVO ukončili najneskôr v decembri 2010. Vzhľadom na dĺžku realizácie projektov, ako aj výšku finančných príspevkov (30 až 107 tisíc EUR), Blokový grant predstavoval pre environmentálne MVO zásadnú a strategickú podporu. Jednotlivé projekty prispeli k naplneniu hlavného cieľa programu, ktorým bolo zvýšenie účasti environmentálnych mimovládnych organizácií na riešení problémov, ktoré súvisia s trvalou udržateľnosťou na Slovensku.

Najvýznamnejšie prínosy viacerých z nich zároveň majú dlhodobejší a celospoločenský význam. Prehľad základných informácií o projektoch nadácia predstavila v publikácii Blokový grant: Podpora environmentálnych mimovládnych organizácií pre trvalo udržateľný rozvoj,*** ktorá je zverejnená na jej webových stránkach.


Program konferencie, ktorý začína o 10.00 hod., nájdete v pozvánke.
*** Pri prezentácii dostanete od nás spomínanú publikáciu.
Kontakty na grantistov, ktorí predstavia svoje projekty počas sú v prílohe.

Podrobné informácie o Blokovom grante EMVO -TUR nájdete na podstránke programuwww.ekopolis.sk/emvo alebo získate od Štefana Janča, programového manažéra

Nadácie Ekopolis, 048/ 414 5478.


Ďakujeme za Vás čas a prejavený záujem.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.