Online webináre


ZELENÝ EURÓPSKY PÁS (GREEN BELT) ako významný prvok paneurópskej ekologickej siete


8. apríl 2021 (štvrtok), od 9.30 do 11.30
Online, platforma ZOOM Webinars

Prezentácie z webinára: 

Videozáznam z webinára bude zverejnený v najbližších dňoch.

Organizátori:
Nadácia Ekopolis
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Správa CHKO Záhorie

Kontext: Zelený európsky pás – Green Belt spája 24 krajín od rusko-nórskej hranice, pozdĺž baltického pobrežia, cez strednú Európu a Balkán až po Čierne more. Táto línia ako Železná opona rozdeľovala Európu takmer 40 rokov. Dnes je súčasťou paneurópskej ekologickej siete a významným prvkom zelenej infraštruktúry. Na Slovensku tvorí Green Belt 75 km úsek rieky Morava, kratší úsek Dunaja a intenzívnejšie využívané plochy pri Bratislave, ktoré zahŕňajú aj územie európskeho významu Sysľovské polia. V priebehu r. 2018 – 2021 v rámci medzinárodného projektu prebehlo mapovanie a hodnotenie konektivity krajiny v podunajskej časti Green Belt, ktoré sa zúčastnili aj slovenskí partneri a experti.

Cieľ seminára: prezentovať výsledky hodnotení a na ich náklade navrhnutých opatrení na zlepšenie konektivity medzi existujúcimi lokalitami Natura 2000 pozdĺž Zeleného európskeho pásu so zameraním na slovenský úsek a na prepojenie s ďalším významným prvkom ekologickej siete – Alpsko-karpatského koridoru.

Seminár je určený pre zástupcov verejnej a štátnej správy, správcov území, infraštruktúry a ďalších subjektov, ktoré rozhodujú o využívaní krajiny a povoľovaní činností s vplyvom na migráciu živočíchov resp. na konektivitu krajiny, ďalej pre zástupcov samospráv, vlastníkov a užívateľov pozemkov v priestore Záhoria a Malých Karpát, expertov v oblasti krajinného a územného plánovania, ekológie či využívania krajiny.

Čo je to Zelený európsky pás (The Green Belt)

Existencia Železnej opony, ktorá počas skoro 40 rokov delila európsky kontinent na západ a východ, umožnila paradoxne vznik výnimočnej ekologickej siete a žijúcej prírodnej pamiatky. Pozdĺž hraničného územia sa tiahne viac ako 12,500 kilometrov dlhý pás človekom často takmer nedotknutého územia od Barentsovho mora na rusko-nórskej hranici, pozdĺž baltického pobrežia, cez strednú Európu a Balkán až po Čierne more. Kedysi rozdelená Európa tak pomohla ochrane a rozvoju cenných biotopov, hraničné územie slúži ako útočisko mnohým ohrozeným druhom organizmov.

Výnimočná dôležitosť ekologického koridoru je zjavná: 40 národných parkov leží priamo pozdĺž Európskeho zeleného pásu a v 50 kilometrovom ochrannom pasme nachádzajúcom sa po oboch stranách zeleného pásu nájdeme viac ako 3,200 chránených území. Zelený pás prechádza takmer všetkými európskymi bio-geografickými regiónmi.

Už v 70-tych rokoch minulého storočia sa ochranári v niekoľkých krajinách Európy začali zaoberať prírodnými hodnotami tohto výnimočného územia. V roku 2003 vznikla potom iniciatíva Európsky zelený pás, kedy došlo k združeniu viacerých existujúcich regionálnych iniciatív. Dnes Zelený pás spája 24 krajín, je hlavnou časťou pan-európskej ekologickej siete a významnou časťou európskej zelenej infraštruktúry. Je symbolom cezhraničnej spolupráce a spoločným európskym prírodným a kultúrnym dedičstvom.

https://www.europeangreenbelt.org/

 

 

 

 


PREDCHÁDZAJÚCE WEBINÁRE

Webinár o fragmentácii krajiny a zabezpečení migrácie živočíchov
6. 10. 2020

 V rámci projektu „DaRe to Connect – Podpora ekologického prepojenia Dunajského regiónu pozdĺž Zeleného pásu prostredníctvom území Natura 2000“ zorganizovala Nadácia Ekopolis a Štátna ochrana prírody SR webinár o zabezpečení migrácie živočíchov v krajine. Vzhľadom na obmedzenia kvôli COVID-19 sa webinár konal on-line. Zúčastnilo sa ho takmer 50 zástupcov samospráv, pracovníkov okresných úradov, ministerstiev a iných inštitúcií, ktoré rozhodujú o využívaní krajiny a povoľovaní činností s vplyvom na migráciu živočíchov resp. na konektivitu krajiny, experti v oblasti krajinného a územného plánovania či ekológie.

Seminár sa týkal predovšetkým priestoru medzi tzv. Green Belt a Malými Karpatmi, ktorý je pilotným územím v rámci projektu DaRe to Connect. Predstavené však boli aj iné podobne zamerané projekty a aktivity Štátnej ochrany prírody SR, ktorá v spolupráci napr. s WWF Slovensko nielen mapuje bariéry a koridory, ale vytvára aj praktický mapový portál využiteľný pri územnom plánovaní a rozhodovacej činnosti úradov.

Doterajšie výstupy z podrobného terénneho mapovania migračných bariér, ale aj migračných koridorov zvery na rozhraní Borskej nížiny a Malých Karpát predstavil Tomáš Olšovský zo Správy CHO Záhorie a Peter Puchala zo Správy CHKO Malé Karpaty. Tieto spolu s údajmi z databáz ŠOP SR, ale aj iných inštitúcií boli následne podkladom pre návrhy a odporúčania na zlepšenie podmienok migrácie predovšetkým veľkých druhov cicavcov v tomto priestore. Keďže opatrenia budú mať miestne vplyv na využívanie krajiny, bude ich potrebné prerokovať aj s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov v priestore Záhoria a Malých Karpát. To bude ďalšia aktivita v rámci projektu, ktorý by mal končiť v roku 2021.

Prezentácie z webináru:

Zoznam účastníkov a program webináru:

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.