Záverečná konferencia projektu DaRe to Connect zhrnula dosiahnuté výsledky a načrtla ďalší smer posilňovania ekologickej stability Európskeho Zeleného pásu.


Projekt DaRe to Connect, na ktorom sa v rokoch 2018 až 2021 ako slovenskí partneri zúčastnili Nadácia Ekopolis a Štátna ochrana prírody SR (Správa CHKO Malé Karpaty a Správa CHKO Záhorie), mal za cieľ zabezpečiť a zlepšiť ekologickú stabilitu Európskeho Zeleného pásu (European Green Belt, EGB). Záverečná konferencia projektu, ktorá sa konala online 10. novembra 2021, zhrnula dosiahnuté výsledky, predstavila použitú metodiku, vytýčila ďalší smer v rozvoji EGB ako súčasti nadnárodnej Európskej zelenej infraštruktúry.

Na konferencii, ktorú organizovala rakúska Federálna environmentálna agentúra, sa zúčastnilo 65 odborníkov z 10 krajín Európy.

V úvode konferencie vyjadrili podporu projektu a jeho cieľov Jutta Paulus, poslankyňa Európskeho parlamentu a Brian McSharry z Európskej environmentálnej agentúry.

Projektoví partneri potom prezentovali tzv. pilotné regióny. Ide o 6 regiónov pozdĺž Európskeho teleného pásu, vybratých pre pilotné aktivity vylepšenia a posilnenia ekologickej konektivity a tým posilnenia tzv. Siete zelenej infraštruktúry (Green Infrastructure Network). V týchto územiach boli navrhnuté rôzne prístupy a opatrenia, rešpektujúc relevantné politiky a mechanizmy (napríklad Spoločná poľnohospodárska politika CAP, v územia platné stratégie ochrany biodiverzity a ciele ochrany prírody a i.).

V rámci prezentácie pilotných regiónov boli miestnymi expertami uvedené konkrétne príklady integrovaného manažmentu zlepšovania funkčnej ekologickej konektivity, využiteľné aj v iných územiach pozdĺž Európskeho zeleného pásu.

Projektoví partneri počas konferencie symbolicky podpísali Deklaráciu DaRe to Connect pre Európsky zelený pás. Signatári deklarácie sa zaviazali k ďalšiemu ochrane Európskeho zeleného pásu ako kostrovej siete Európskej zelenej infraštruktúry a biodiverzity a vyzvali vlády krajín pozdĺž Európskeho zeleného pásu k jeho zapracovaniu do územných rozvojových plánov a k vytvoreniu ekonomického prostredia posilňujúceho v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva  ekologicky hodnotné funkcie územia. Deklarácia tiež vyzýva vlády, aby podporili nomináciu Európskeho zeleného pásu na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Na záver konferencie boli predstavené ďalšie kroky a aktivity, ktoré budú pokračovať po skončení projektu. Osobitne bude pritom zohľadnené riešenie klimatickej zmeny.

Ďalšie informácie o konferencii: Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, 0905 240137, rohac@ekopolis.sk

Projekt DaRe to Connect bol realizovaný 11 organizáciami z 8 krajín. Vedúcim partnerom bola organizácia BUND Bavorsko, Slovensko v projekte zastupovala Nadácia Ekopolis a Štátna ochrana prírody (CHKO Malé Karpaty a CHKO Záhorie). Projektoví partneri počas viac ako 3 rokov spolupracovali na vývoji a použití inovatívnych metód diaľkového prieskumu Zeme pri analýze ekologickej konektivity Európskeho zeleného pásu a potenciálu ekosystémových služieb, ktoré poskytuje. Výstupy týchto analýz potom poslúžili ako východisko pre návrh miestne špecifických pokynov a odporúčaní pre plánovanie a tvorbu ekologických koridorov na miestnej aj cezhraničnej úrovni. Do tohto procesu boli pritom vtiahnuté zainteresované strany verejného aj súkromného sektora na miestnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni, aby potom vedeli uplatniť zostavené pokyny a odporúčania pri svojej rozhodovacej praxi a pri manažmente krajiny. Viac na tomto linku.

Projekt je spolufinancovaný fondami Európskej únie ERDF a IPA.

Ďalšie informácie o projekte: www.interreg-danube.eu/d2c/

Ďalšie informácie o Európskom zelenom páse: www.europeangreenbelt.org

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.